ទំនាក់ទំនងតាម Facebook page: Cheat Sunto (ជាតិ សាន់តូ)

របៀបបញ្ជារទិញ

វីធីសាស្រ្តទី ១:  ការបញ្ជារទិញទំនិញតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការ ក្រុមហ៊ុន ជាតិសាន់តូ

ដំណាក់ទី1:  ការចុះឈ្មោះ

លោកអ្នក គ្រាន់តែស្វែង ប៊ូតុងពាក្យ “ចុះឈ្មោះ” នៅលើ មីនុយ វេបសាយ សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ៖

*Username លោកអ្នកត្រូវបំពេញជាអក្សរឡាតាំង ឬភាសាអង់គ្លេស

*First Name និង Last Name បំពេញឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស

*បំពេញ Email address ពិតរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

*Password បំពេញ លេខសម្ងាត់ ចាប់ពី៨ខ្ទង់ឡើងទៅ

បន្ទាប់ចុច Register ប៊ូតុង

ដំណាក់ទី2: ការបញ្ជារទិញ

ដើម្បីអាចបញ្ជារទំនិញ

ចុច ប៊ូតុង “បញ្ជាទិញ”ពីក្រោម ខាងស្តំានៃពត៌មានទំនិញ

 *បញ្ជាក់ឈ្មោះផលិតផល

*បញ្ជាក់ចំនួនផលិតផល

*ឈ្មោះអ្នកទិញ

*បញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបញ្ជារទិញ 

*បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់អ្នកបញ្ជារទិញ

បន្ទាប់ពីបំពេញរួចរាល់ចុច ប៊ូតុង “Submit”

ជាការស្រេច ។

បន្ទាប់ទទួលបានពត៌មានរបស់លោកអ្នក ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកភ្លាមៗ ។

តាមយើងបណ្តាញសង្គម