ទំនាក់ទំនងតាម Facebook page: Cheat Sunto (ជាតិ សាន់តូ)

របៀបបញ្ជារទិញ

លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើររូបភាពផលិតផល មកកាន់ប្រអប់សារ Messenger នៃ Facebook Page: https://www.fb.com/SUNTO99  ឬ ភ្នាក់ងាររបស់យើងដោយ:

*បញ្ជាក់ឈ្មោះផលិតផល

*បញ្ជាក់ចំនួនផលិតផល

*បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់អ្នកបញ្ជារទិញ

*បញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបញ្ជារទិញ 

(ឈ្មោះអ្នកទិញ optional)

ឬទំនាក់ទំនង លេខទូរសព្ទ័ 016 93 2003 / 017 93 2003

ឬមកកាន់ការិយាល័យផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំ ។

 

 

 

 

 

តាមយើងបណ្តាញសង្គម