ទំនាក់ទំនងតាម Facebook page: Cheat Sunto (ជាតិ សាន់តូ)

វិធីទូទាត់


 

លោកអ្នកអាចបង់ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ទំនិញជាក្រដាសប្រាក់រៀល ឬដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់អេឡិចទ្រនិក (wire transfer)៖

១. តាមរយៈគណនីធនាគារ ABA  ធនាការអេស៊ីលីដា ឬធនាគារផ្សេងៗ (ឬតាមរយៈ Visa card, Master Card -ល-)  

២. ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារ Wing, True money និង E-money

 

តាមយើងបណ្តាញសង្គម