ទំនាក់ទំនងតាម Facebook page: Cheat Sunto (ជាតិ សាន់តូ)

វិធីទូទាត់

លោកអ្នកអាចបង់ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ទំនិញជាក្រដាសប្រាក់រៀល ឬដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់អេឡិចទ្រនិក (wire transfer)៖

១. តាមរយៈគណនីធនាគារ ABA ឬធនាគារផ្សេងៗ (ឬតាមរយៈ Visa​ card, Master Card ​-ល-)  

២. ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារ Wing, True money,  E-money និង AMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តាមយើងបណ្តាញសង្គម