តែឆុងកន្ទួតព្រៃ (Indian Gooseberry-Amla​ Tea)

សម្បូរវីតាមីន C  និងជួយបង្កើតប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ

Description

  • ឈ្មោះ         :   តែឆុងកន្ទួតព្រៃ Indian Gooseberry-Amla​ Tea
  • បរិមាណ     :    ៣០ កញ្ចប់ ក្នុង​ ១កញ្ចប់ធំ
  • ភាគផ្សំ        :   ផ្លែកន្ទួតព្រៃឥណ្ឌា និងសារធាតុជាច្រើនទៀត
  • វិធីប្រើ         :   ដាក់តែ១ឬ២កញ្ចប់ទៅក្នុងក្តៅខ្លាំង រង់ចាំតែរលាយ​ជាមួយទឹកក្តៅ រួចអាចទទួលពិសាបាន
  • បម្រាម        :   មិនសម្រាប់ទទួលទានតែសុទ្ធដោយគ្មានលាយទឹកក្តៅ
  • ការរក្សាទុក :   ទុកកន្លែងស្ងួត គ្មានសំនើម