បន្ទះបិទបន្ថយកំដៅ (Cooling gel patch)

$2.00

បន្ទះត្រជាក់ បញ្ចុះកម្តៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

Description

  • ឈ្មោះ         :   បន្ទះបិទបន្ថយកំដៅ (DR+COOL Cooling gel patch)
  • បរិមាណ     :    ១ប្រអប់ មាន៣​កញ្ចប់តូច ១កញ្ចប់តូចមាន២បន្ទះ (៦បន្ទះ)
  • ភាគផ្សំ        :   ប្រេងផ្កាឡាវិនដ័រ ប្រេងអ៊ឺកាលីបតាល់ ម៉ងតុល ជែល និងធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀត។
  • វិធីប្រើ         :   បិទលើថ្ងាស ឬលើថ្ពាល់ថ្គាម (ប្រសិទ្ធភាព ៨ម៉ោង)  បិទតាមរាងកាយផ្សេងៗទៀត (តាមការគួរ) ប្រើបានទាំង ក្មេង និងមនុស្សចាស់
  • ការរក្សាទុក :   គួររក្សាទុកនៅកន្លែងដែលស្ងួត និងម្លប់